Gõ máy thuê uy tín

Các phrasal verbs thường gặp trong tiếng Anh

 Khi sử dụng tiếng Anh, hẳn không ít lần chúng ta gặp hay phải sử dụng đến những cụm đồng từ tiếng Anh. Vì vậy mình xin chia sẻ cùng mọi người một số cụm đồng từ tiếng anh cơ bản để cùng nhau trau dồi thêm nha 

 Những cụm động từ bao gồm hai từ: một động từ chính và một giới từ. Hãy xem những ví dụ dưới đây:
to turn something off = to stop something working, to switch something off
ngừng một cái vật gì đang hoạt động, tắt một cái gì đó

to work on something = to concentrate on a task, to do a task
tập trung  vào một việc, làm một việc

to cut something off = to stop the supply of something, to disconnect something
ngừng cung cấp một cái gì đó, cắt ngừng một cái gì

to get on with something = to do something without delay
bắt đầu làm một việc gì đó ngay lập tức

to carry on =  to continue
tiếp tục

to put someone off = to distract someone
làm một người nào đó mất tập trung

to put up with something = to tolerate something
bỏ qua một việc gì đó

Có bốn loại cụm động từ khác nhau:
Loại A
Những động từ này đi với một direct object - bổ ngữ trực tiếp - (đây là những ngoại động từ)

I turned off the water
Tôi khóa vòi nước

I cut off the water
Tôi ngừng việc cung cấp nước

He picked up Spanish easily
Anh ta học tiếng Tây Ban Nha rất nhanh.

Bạn có thể tách rời hai phần của cụm động từ bằng một bổ ngữ:
I turned the water off
I cut the water off
He picked Spanish up easily

Nếu bạn sử dụng một object pronoun - bổ ngữ đại từ - như : me, you, him, her, it, us, them, bạn phải tách rời hai phần của cụm động từ:
I turned it off
I cut it off
He picked it up easily

Loại B
Những động từ này đi với một direct object - bổ ngữ trực tiếp - (đây là những ngoại động từ) nhưng bạn không thể tách rời hai phần của động từ:

I'm working on a new project
I'm working on it
Tôi đang làm một đề án mới

Keep off the grass!
Keep off it!
Không giẫm lên cỏ!

Loại C:
Đây là những cụm động từ không cần direct object - bổ ngữ trực tiếp - (đây là những nội động từ) và bạn không bao giờ tách rời hai phần của cụm động từ:

Tim didn't stop. He carried on
Tim đã không ngừng. Anh ta vẫn tiếp tục

The water finally ran out
Cuối cùng nước đã hết

Loại D:
Những cụm động từ này bao gồm ba từ. Chúng luôn cần một direct object - bổ ngữ trực tiếp - và bạn không bây giờ tách rời những từ này bằng bổ ngữ hoặc bổ ngữ đại từ:

I put up with it for too long
Tôi đã chịu đựng nó lâu lắm rồi

She is looking forward to the weekend
Cô ta đang mong chờ đến cuối tuần

Một động, hai loại:
Một số cụm động từ có thể là cả hai loại C và D. Bạn có thể thêm giới từ mới vào để động từ có thể đi cùng với bổ ngữ trực tiếp:

To carry on/ to carry on with something
Even though he was tired, he carried on
Even though he was tired, he carried on with his work
Mặc dù anh ta rất mệt, anh ta vẫn tiếp tục làm việc

To check out/to check out of somewhere
She checked out at 10 o'clock
She checked out of the hotel at 10 o'clock
Cô ta trả phòng tại khách sạn vào lúc 10 giờ

Những mẫu động từ:
If you have another verb after a phrasal verb, you always use the gerund form (-ing) of the second verb: Nếu bạn có một động từ theo sau một cụm động từ, bạn luôn luôn sử dụng gerund form (-ing) của động từ thứ hai.
He carried on working
Anh ta vẫn tiếp tục làm việc
I'm looking forward to meeting you
Tôi mong đợi được gặp ông.
Nguồn: hellochao.vn
NHẬN XÉT ()