Gõ máy thuê uy tín

Cách sử dụng sở hữu cách

Sở hữu cách

·'sdùng cho danh từ số ít, danh từ số nhiều không tận cùng bằng 's, từ sau cùng trong danh từ kép, hoặc sau từ viết tắt:

Ví dụ:

The chemist's (shop) (cửa hàng dư­ợc phẩm)

Children's toys (đồ chơi của trẻ em)

My sister's friend (bạn của chị tôi)

Peter's suitcase (va li của Peter)

Her father-in-law's house (nhà của bố chồng cô ta)

The PM's bodyguards (vệ sĩ của thủ t­ớng)

The VIP's briefcase (cặp tài liệu củayếu nhân)

·' dùng cho danh từ số nhiều tận cùng bằng s, kể cả danh từ số ít tận cùng bằng s

Ví dụ:
My sisters' friend (bạn của các chị tôi)

The workers' wages (l­ơng của các công nhân)

Socrates' philosophy (triết lý của Socrates)

Lưu ý
Khi sử dụng sở hữu cách,phải bỏ mạo từ đứng Trước người hoặc vật sở hữu.

Ví dụ:

The villa of the senator The senator's villa (Biệt thự của th­ợng nghị sĩ)

- The wife of the shoemaker = The shoemaker's wife (Vợ của người thợ giày)

- The toys of Jack = Jack's toys
NHẬN XÉT ()