-->

Phân biệt Ability, Capability và Capacity1. Ability:
- Dùng để chỉ kiến thức và kĩ năng cần có để làm điều gì. Khi ai đó có khả năng làm tốt việc gì thì chúng ta dùng “ability”.
E.g: Her ability to persuade others made me surprised.
=> Khả năng thuyết phục người khác của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên.
- Chỉ về khả năng làm cái gì về thể chất hoặc tinh thần như khi ta nói đến một người nào đó có thể thưc hiện một việc (tốt hơn là giao công việc cho người này).
E.g: John has the ability to do the work.
=> John có khả năng làm việc này.
2. Capability:
- Chỉ khả năng ai đó làm được việc gì bằng việc xác định khối lượng và mức độ khối lượng và mức độ hoàn thành công việc.
E.g: These problems were out of my capability.
Những vấn đề này nằm ngoài khả năng của tôi
- Chỉ về năng khiếu hay những đặc tính chưa phát triển, tiềm năng, tức năng lực tiềm tàng.
E.g: She has great capabilities as a musician.
=> Cô ta có tiềm năng là một nhạc sĩ tài ba.
3. Capacity:
- Dùng để xác định tính chất cần phải có để có thể làm hoặc nhận việc gì. “Capacity” được sử dụng trịnh trọng hơn “ability”.
E.g: He showed us his capacity always to see the other person’s point of view.
Anh ta đã cho chúng ta thấy khả năng của anh ta trong việc luôn nhận biết được quan điểm của người khác.
- Chỉ về khả năng đặc biệt của một người, rằng người đó có năng lực đặc biệt dành cho công việc đó. Capacity còn có nghĩa là dung tích, sức chứa, công suất.
E.g: He has an enormous capacity for hard work.
=> Anh ấy có nhiều khả năng làm công việc nặng nhọc.
The oil tank has a capacity of 30 gallons.
=> Thùng dầu có dung tích 30 ga-lông.
NHẬN XÉT ()