Gõ máy thuê uy tín

Cách Phân biệt Able và Capable


Phân biệt Able và Capable
1. Able:
- Dùng khi người ta có hiểu biết, kĩ năng cũng như tình huống có thể thực hiện được điều gì.
E.g: He is able to do it by himself.
Anh ấy có thể tự làm việc đó.
- Khi “able” dùng với thì quá khứ có nghĩa là sự việc đó đã được thực hiện trong quá khứ.
E.g: They were able to increase the wages for employees.
Họ đã tăng lương cho công nhân.
2. Capable:
- Dùng khi một người có kiến thức và kỹ năng cần để làm gì hoặc việc đó phù hợp với người đó.
E.g: She is capable of solving hard problems very quickly.
Bà ấy có khả năng giải quyết những vấn đề khó rất nhanh chóng.
- “Capable” dùng với danh từ chỉ cảm xúc hay hành động.
E.g: I thought she was capable of reticence but in fact, she was joyful.
Chúng tôi nghĩ cô ấy là người dè dặt nhưng thực tế cô ấy là người vui vẻ.
- “Capable of” dùng để chỉ xe cộ, máy móc có thể làm được.
E.g: Solar energy is capable of producing electricity
Năng lượng mặt trời có thể sản xuất ra điện.
- Khi dùng “able” hoặc “capable” hàm ý rằng công việc đó đã được thực hiện một cách thông minh thì hai từ không có gì khác biệt nhau cho lắm.
E.g: The very able man discovered a new land.
Con người đầy năng lực này đã phát hiện ra vùng đất mới.
I’m not sure you are having a capable boss.
Tôi chắc chắn các anh có một ông chủ giỏi.
Theo Những từ dễ nhầm trong tiếng Anh – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
NHẬN XÉT ()