Gõ máy thuê uy tín

Phân biệt Above, Over và Accident, Incident.I. Phân biệt Above và Over
- Cả “above”“over” dùng để chỉ vị trí và độ cao. Nếu có hai vật, một vật cao hơn vật kia và đường nối hai vật không phải là đường thẳng thì dùng “above”.
E.g: The trees rose above the houses.
Cây cối mọc cao hơn nhà cửa.
1. Over: Dùng để chỉ hành động ngang qua và đến phía cuối của vật gì.
E.g: The birds were flying over thr roof.
Chim chóc đang bay lượn trên mái nhà.
- Cả “above”“over” dùng để chỉ chức vụ cũng như tương quan với người khác. Khi một người có chức vụ cao hơn người khác dùng “above” còn khi ra lệnh hoặc chỉ dẫn cho ai dùng “over”.
E.g: She looked at me as if she were in a position above me.
Cô ta nhìn tôi như thể cô ta ở vị trí cao hơn tôi.
- “above”“over” dùng cho một vật thẳng đứng ở phía trên vật khác.
E.g: We hung the fan over the table.
Chúng tôi treo quạt thẳng phía trên bàn.
II. Phân biệt Accident và Incident
1. Accident: Một việc xảy ra bất ngờ, không dự tính trước được và thường là một việc xấu.
E.g: Someone rammed the back of my car. It was an unfortunate accident.
Có người đã đâm vào đuôi xe ô tô của tôi. Đó là một tai nạn rủi ro.
2. Incident: Một sự kiện xảy ra đơn lẻ, tốt hoặc xấu.
E.g: There was an unpleasant incident on the train this morning when a drunk attacked one of the passengers.
Sáng nay trên tàu xảy ra một chuyện không hay khi một kẻ say rượu tấn công một hành khách.
NHẬN XÉT ()