-->

Sự giống và khác nhau giữa Alone, Lonely và LoneAlone: một mình
Lonely: cô đơn
Lone: đơn độc, độc nhất

- Alone: dùng với nghĩa ai đó làm việc, vui chơi, ở... một mình, không có ai làm chung cả. “Alone” không bao giờ đứng trước danh từ.
E.g: He is afraid of staying alone at night.
Anh ấy sợ phải ở một mình vào ban đêm.

- Lonely: dùng với ý buồn vì không có ai bên cạnh.
E.g: If I have to live without you, it will be lonely here.
Nếu em phải sống không có anh, nơi đây sẽ thật cô đơn.

- Lone: dùng khi nói về một người hoặc vật duy nhất tại thời điểm đang nói. “Lone” luôn đứng trước danh từ.
E.g: Suddenly a lone figure was trying to escape from the burning house.
Đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người duy nhất đang cố thoát khỏi ngôi nhà đang cháy.
NHẬN XÉT ()