-->

GIẤY MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY MỜI LUẬT SƯ

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện Kinh tế

Số thụ lý:……/KT, ngày…/…/………

Kính gửi: Văn phòng luật sư……………..

Tên tôi là:................................................... Giới tính: Nam/Nữ

Số CMND:…………… Ngày cấp:............. Nơi cấp:.......................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................

Đại diện cho:...................................................................................................

Tôi đề nghị Quý văn phòng cử luật sư………………số thẻ luật sư……..thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi trong vụ kiện……………………………tại Tòa án Nhân dân.......................................

Tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định của Văn phòng.

……………., ngày… tháng… năm………

Chữ ký người mời

Xác nhận của Văn phòng

Trưởng Văn phòng

 

TẢI MẪU GIẤY MỜI TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()