-->

MẪU GIẤY MỜI HỌP LỚP CHI TIẾT NHẤT


HỘI ĐỒNG NIÊN KHÓA…………………….

TRƯỜNG………………..

 

GIẤY MỜI HỌP LỚP

Kính gửi bạn:.................................................................................................

Hội lớp………..niên khóa……………trân trọng kính mời gia đình bạn tới dự buổi họp mặt đầu xuân.........................................................................................................

Thời gian:........................................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................

Kinh phí tổ chức:.............................................................................................

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ, đề nghị bạn liên hệ Ban Tổ chức theo các số điện thoại sau:.....

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp, kính mong thông báo với Ban Tổ chức để tiện sắp xếp.

……….., ngày… tháng… năm……..

T/M Ban Tổ chức

Lớp trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI MẪU GIẤY MỜI TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()