-->

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty TNHH ABC

Tôi tên là:....................................................... Ngày sinh:.............................

Số CMND/CCCD:......................................... Ngày cấp:..............................

Nơi cấp:.........................................................................................................

Địa chỉ thường trú:........................................................................................

Địa chỉ tạm trú:.............................................................................................

Số điện thoại di động:...................................................................................

Hiện đang công tác tại: Công ty TNHH ABC

Địa chỉ công ty:.............................................................................................

Điện thoại công ty:........................................................................................

Phòng ban:....................................................................................................

Chức vụ:........................................................................................................

Thời gian công tác: Từ ngày… tháng… năm….. tới nay.

Loại hợp đồng lao động:...............................................................................

Hình thức trả lương: Tiền mặt               Chuyển khoản

          · Lương tháng…………..là:                        VNĐ

          · Lương tháng…………..là:                        VNĐ

· Lương tháng…………..là:                        VNĐ

Lý do:............................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày… tháng… năm….

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và ghi chức vụ)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT ()