-->

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty.....................

Tên tôi là:........................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Tại:..................................................................................................................

Số CMND/CCCD:………….Ngày cấp:…………Nơi cấp:..............................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................

Địa chỉ tạm trú:...............................................................................................

Kính đề nghị Quý Cơ quan/Công ty xác nhận giúp tôi các nội dung sau:

Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại:......................................................................

Lĩnh vực công việc:..........................................................................................

Thời gian làm việc: Từ ngày…/…/…… đến ngày…/…/……

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan/Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm…….

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT ()