-->

Tờ trình xin kinh phí tu sửa vật chất cho lớp học

 

PHÒNG GD&ĐT…….

TRƯỜNG…………

Số:……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ TRÌNH

(V/v: Xin tu sửa cơ sở vật chất cho lớp……….)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường………………………

- Căn cứ theo Kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm học……….của trường…………………..

- Căn cứ Biên bản giao tài sản đầu năm học………………….

Nay tôi xin kính trình Ban Giám hiệu một việc như sau:

Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho lớp mẫu giáo năm học mới……………….., tôi đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi trong lớp nhằm chuẩn bị bước vào năm học mới được thuận lợi. Lớp mẫu giáo…..xin xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất và các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các cháu. Tuy nhiên, một số đồ dùng đồ chơi của năm học trước bị hư hỏng nhiều, hiện tại không đủ để phục vụ cho trẻ hoạt động. Vì vậy, tôi mạnh dạn đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường xem xét tu sửa cho lớp mẫu giáo……..một số đồ dùng, đồ chơi cụ thể như sau:

- Cửa sau nhà vệ sinh bị hỏng chốt, bồn cầu bị hỏng van xả nước.

- Vòi nước bị mất khóa.

Vậy để đảm bảo yêu cầu về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học…………mà Ban Giám hiệu nhà trường giao cho, kính mong Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết tu sửa cho lớp mẫu giáo…..để trẻ được hoạt động tốt hơn trong năm học………..

Xin trân trọng cảm ơn!

………, ngày… tháng… năm…..

Nơi nhận:

- BGH trường………….;

- Lưu VT.

Giáo viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT ()