-->

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày… tháng… năm…….

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN/HUYỆN……………..

Tên người nộp thuế:........................................................................................

Mã số thuế:.....................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Điện thoại:…………………… Fax:………………. Email:.............................

Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:..................................................................

(Ví dụ: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh bị giảm).

2. Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế đề nghị miễn (giảm)

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế đề nghị miễn (giảm)

Số tiền thuế đã nộp (nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Thuế TNDN

 

 

 

2.

Thuế TTĐB

 

 

 

3.

Thuế khoán (Đối với hộ kinh doanh)

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

3. Tài liệu gửi kèm:

(1)....................................................................................................................

(2)....................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của Người nộp thuế

 

NHẬN XÉT ()