-->

Văn bản nhận tài sản thừa kế cập nhật năm 2022

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (ghi rõ họ và tên):.................................... Sinh ngày:............................

CMND/CCCD số:.............................................. Cấp ngày:............................

Nơi cấp:...........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà...............................

chết ngày…/…/……. theo Giấy chứng tử số……………..do Ủy ban nhân dân……………..cấp ngày…/…/…… Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà…………….để lại như sau:...................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật.

- Ngoài tôi ra, ông/bà………………..không còn người thừa kế nào khác.

Người nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN………..

Ngày…/…/……, tại……………………….., tôi………………, Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn…………..thuộc quận/huyện………….tỉnh/thành phố………….     

CHỨNG THỰC:

- Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà……………..lập.

- Tại thời điểm chứng thực, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại……………… từ ngày…/…/…… đến ngày…/…/…… Ủy ban nhân dân………….không nhận được khiếu nại, tố cáo nào.

- Nội dung văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

- Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành……..bản chính (mỗi bản chính gồm….tờ….trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế……bản chính, lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính.

Số……………….

Quyển số:…………………

 

NHẬN XÉT ()