-->

Văn bản từ chối nhận tài sản chung viết thế nào

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày… tháng… năm…….

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN CHUNG

Hôm nay, tại Văn phòng công chứng..............................................................

Tôi tên là:........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................

Số CMND/CCCD:…………..Ngày cấp:………..Nơi cấp:...............................

Nơi đăng ký thường trú:..................................................................................

Nơi đăng ký tạm trú:.......................................................................................

Tôi xin trình bày nội dung sự việc như sau:

Gia đình tôi có bốn người bao gồm: Cha, mẹ, tôi và em trai. Chúng tôi là đồng sở hữu mảnh đất tại………………………………...đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số………..ngày… tháng… năm…… tại UBND quận/huyện…................

Nay vì lý do cá nhân nên tôi tự nguyện từ chối nhận phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của gia đình là mảnh đất trên.

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi trình bày trong đơn này là hoàn toàn đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản của tôi không nhằm trốn tránh nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Người từ chối nhận tài sản

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

........................................................................................................................

........................................................................................................................

NHẬN XÉT ()