-->

Cách viết đơn yêu cầu hoà giải ly hôn

 KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MẪU ĐƠN VỀ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

ĐƠN YÊU CẦU HOÀ GIẢI TẠI TRUNG TÂM HOÀ GIẢI

Kính gửi: TRUNG TÂM HOÀ GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TOÀ ÁN

Tôi tên:............................................... Sinh năm:............................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Thường trú:......................................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................

Ngày 10/3/2023, tôi nộp Đơn khởi kiện ly hôn và hồ sơ kèm theo tới Toà án nhân dân…………để ly hôn với:

Ông/bà:............................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Thường trú:......................................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................

Tôi làm đơn này xin được hoà giải tại Trung tâm hoà giải, đối thoại tại Toà án theo quy định.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, chấp nhận yêu cầu của tôi.

Trân trọng!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ()