-->

Hỏi đáp sự khác nhau giữa Ask for; demand; request; begAsk for; demand; request; beg: yêu cầu

- Ask for: dùng khi nhắc lại yêu cầu. Ví dụ khi một người yêu cầu “Can I have an orange juice?” bạn thuật lại “she asked for an orange juice”.
E.g: They asked me for money, but unfortunately I didn’t have much.
Họ yêu cầu tôi giúp đỡ về tiền bạc nhưng thật không may tôi không có nhiều.
- Demand: dùng để nhắc lại yêu cầu mang tính chất ép buộc và quyết định phải đạt được điều yêu cầu.
E.g: Employees demand better working conditions.
Những người làm công yêu cầu điều kiện lao động tốt hơn.
- “demand” cũng được dùng cho chính chủ ngữ trong yêu cầu mạnh.
E.g: I demand to meet your boss.
Tôi yêu cầu được gặp ông chủ của anh.

- Request: dùng để đề nghị ai đó lịch sự bằng lời nói hoặc bằng văn bản làm cái gì. “Request” thường được dùng ở dạng bị động.
E.g: All I request of you was that you came early.
Tất cả điều tôi yêu cầu anh là đến sớm.

- Beg: dùng gợi ý yêu cầu một đặc ân lớn một cách nhún nhường khúm núm.
E.g: He knew he had hurt her and begged her to forgive him.
Anh ta biết mình đã làm tổn thương đến cô ấy và cầu xin cô ấy tha thứ.
NHẬN XÉT ()