Gõ máy thuê uy tín

Sự giống và khác nhau giữa Asleep và SleepingAsleep, sleeping: ngủ, đang ngủ

- Asleep: chỉ được dùng sau động từ nối như “to be” hoặc trong cách nói “to fall asleep” (ngủ tiếp).
E.g: Don’t wake her up. She’s fast asleep.
Đừng đánh thức nó dậy. Nó đang ngủ say.

- Sleeping: được dùng như tính từ và đứng trước danh từ.
E.g: She stood looking down at her sleeping daughter.
Cô ấy đứng nhìn cô con gái đang ngủ.
NHẬN XÉT ()