Gõ máy thuê uy tín

Phân biệt giữa Account và Bill

Account: tài khoản
Bill: hóa đơn
- Account: tiền bạn gửi trong ngân hàng và có thể rút ra khi cần.
E.g: Lan has an account of $ 15 billion in the National Bank.
Lan có tài khoản 15 tỷ đô la trong ngân hàng quốc gia.
- Bill: khi thanh toán tiền, tiền điện hay ăn ở nhà hàng bạn đều nhận được hoá đơn.
E.g: I Send the bill of water supply for me this week.
Hãy gửi hoá đơn nước cho tôi trong tuần này.
NHẬN XÉT ()