-->

ĐƠN XIN ĐÓNG HỌC PHÍ MUỘN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày… tháng… năm…….

 

ĐƠN XIN ĐÓNG HỌC PHÍ MUỘN

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường THPT……………..

Em tên là:................................................... Ngày sinh:...................................

Học sinh lớp:……………….. Trường:............................................................

Số CMND/CCCD:…………. Ngày cấp:………… Nơi cấp:............................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................

Số điện thoại:..................................................................................................

Em làm đơn này xin đóng muộn học phí (muộn hơn…..ngày so với ngày phải đóng học phí là ngày… tháng… năm……..) với lý do...................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Em xin cam đoan những lời khai trên và các chứng từ kèm theo là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ý kiến của phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()