-->

Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ việc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………..

Tôi tên là:........................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Số CMND/CCCD:…………. Ngày cấp:……….. Nơi cấp:..............................

Hiện đang công tác tại:....................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi xin nghỉ việc vì lý do:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cũng như tài sản lại cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà..........................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()