-->

Hướng dẫn phụ huynh viết đơn xin học thêm cho các con


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC THÊM

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường………………..

Tôi là:……………………………., là phụ huynh của học sinh………………hiện đang học lớp……………..của trường.

Tôi viết đơn này xin được trình bày với Ban Giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay con tôi đang học tại lớp……………., nhưng lực học của cháu còn yếu. Vậy, tôi viết đơn này xin được đề nghị với Ban Giám hiệu tạo điều kiện cho cháu được học phụ đạo thêm các môn……………………………….., để bổ sung những kiến thức còn yếu vào các buổi chiều trong tuần. Nếu được Ban Giám hiệu chấp thuận, tôi xin cam đoan:

- Nhắc nhở con đi học đúng giờ.

- Đóng góp đủ số tiền học theo quy định.

- Cộng đồng trách nhiệm với nhà trường để giáo dục con.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày… tháng…. năm……….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY 

NHẬN XÉT ()