-->

MẪU ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS……………

Tên em là:........................................................................................................

Học sinh lớp:……………… Trường THCS....................................................

Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học bồi dưỡng một số môn học trong đó có môn Anh Văn cho học sinh khối…………………. Em tự thấy bản thân có nhu cầu học bồi dưỡng môn này để củng cố và nâng cao kiến thức.

Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban Giám hiệu Nhà trường cho em theo học lớp bồi dưỡng môn Anh Văn.

Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày… tháng… năm…….

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY 

NHẬN XÉT ()