-->

MẪU ĐƠN XIN THI LẠI CHO SINH VIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI LẠI

Kính gửi:    - Phòng Đào tạo

                   - Ban chủ nhiệm Khoa…………………..

                   - Trường…………………………………

Tôi tên:....................................................... Sinh ngày:...................................

Là sinh viên lớp:......................................... Mã số SV:...................................

Nơi sinh:..........................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (số điện thoại nếu có):..............................................................

Bậc đào tạo:............................................... Khóa học:....................................

Tôi đã dự thi khóa ngày:.................................................................................

Kết quả không đạt vì lý do:.............................................................................

Tôi xin đăng ký thi lại kỳ thi ngày:.................................................................

Môn xin đăng ký thi lại:..................................................................................

Tôi xin chấp hành đúng thủ tục dự thi theo quy định.

………….., ngày… tháng… năm…….

Phòng Đào tạo

Trưởng khoa

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()