-->

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Hôm nay, ngày… tháng… năm….., tại...........................................................

Chúng tôi gồm có:

Ông (bà):............................................................ Sinh ngày:............................

Giấy chứng minh nhân dân số:.......................... Ngày cấp:............................

Nơi cấp:...........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................

Cùng vợ (chồng) là: ........................................... Sinh ngày:............................

Giấy chứng minh nhân dân số:.......................... Ngày cấp:............................

Nơi cấp:...........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................

Chúng tôi là những người kế theo……………………của ông/bà………………..chết ngày…………………….theo Giấy chứng tử số……………………., quyển số………………………do Ủy ban nhân dân……………………cấp ngày……………………………

Chúng tôi thỏa thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà……………………để lại nnhuw sau:

1......................................................................................................................    

2......................................................................................................................

........................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật.

- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà………………….không còn người thừa kế nào khác.

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Những người thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

NHẬN XÉT ()