-->

Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của hai vợ chồng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

 

            Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố ............... (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng), chúng tôi gồm:

 

Ông:..................................................................................................................................

Sinh ngày: ....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày .................... tại .............................................

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

......................................................................................................................................................

Bà: ..................................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày ................... tại ............................................

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

......................................................................................................................................................

 

Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp.

. Nay vì lý do (ghi rõ lý do chia tài sản)..............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

 

ĐIỀU 1

PHÂN CHIA TÀI SẢN  LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

 

            Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)  hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu....

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2

PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN

 

            Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền tài sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng  động sản, quyền tài sản  kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có)  hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, địa điểm, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)....

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

           

ĐIỀU 3

PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA

 

            Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có)  kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có).

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

           

ĐIỀU 4

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

 

1. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thì thuộc sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản chung còn lại vẫn thuộc sở hữu chung của vợ, chồng;

3. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

4. Các tài sản chung còn lại không được thỏa thuận chia là tài sản chung của vợ, chồng;

5. Các thỏa thuận khác ...

 

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

           

            Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây :

1.Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;

2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;

3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu  nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

4.  Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;

5.      Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

6.      Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;

7.      Các cam đoan khác ...

             

ĐIỀU 6

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

            2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng được tính từ ngày ............................... Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của ...... ………………………………… và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu);

3. Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

 

            Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;

- Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;

- Chúng tôi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;

- Chúng tôi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;

- Chúng tôi đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;

- Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-       Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-       Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;

 

                         Người vợ                                                                Người chồng

        (Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)                                 (Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

            Ngày ....... tháng ....... năm ........(bằng chữ................................................)

            (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

            Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố ...............

            (Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

            Tôi ............................................., Công chứng viên Phòng Công chứng số ...... thành phố ......................

Chứng nhận:

 

            - Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này được lập giữa ông....................................................... và bà.........................................................; Ông ..................................................... , bà ......................................................... đã tự nguyện thỏa thuận chia tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận;

            - Tại thời điểm công chứng, ông ..........................................................., bà..................................................... đều có  năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thỏa thuận chia tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

            - Ông ........................................... , bà .......................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung và đã ký vào Văn bản thỏa thuận chia tài sản  chung trước sự có mặt của tôi;

 

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Ông ........................................... , bà .......................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

- Ông .......................................... , bà ........................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

- Ông ......................................... , bà ............................................................ đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

- Ông .......................................... , bà ........................................................... đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

- Ông .............................................. , bà ....................................................... đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

-       Ông ............................................ , bà ....................................................... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản, đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

-       Ông ........................................... , bà ........................................................ đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

-  Ông ............................................ , bà ........................................................ đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

 

-       Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này được lập thành ............... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ....... trang), cấp cho:

+ ........................... bản chính;

            + ........................... bản chính;

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

            - Số công chứng ......................... , quyển số ...........TP/CC- ........................

 

                                                                                       Công chứng viên

                                                                             (ký, đóng dấu  và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

NHẬN XÉT ()