-->

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN DÂN TỘC CHO CON

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN DÂN TỘC CHO CON

Hôm nay, ngày… tháng… năm……., tại địa chỉ:………………………….., chúng tôi gồm:

1. Họ và tên:....................................................................................................

Sinh ngày:........................ Dân tộc:........................ Quốc tịch:.......................

CMND/CCCD số:................... Ngày cấp:............... Nơi cấp:.........................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Và vợ là:

2. Họ và tên:....................................................................................................

Sinh ngày:........................ Dân tộc:........................ Quốc tịch:.......................

CMND/CCCD số:................... Ngày cấp:............... Nơi cấp:.........................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Cùng thỏa thuận đồng ý lựa chọn dân tộc…………. cho con chúng tôi là:

Họ và tên:........................................................................................................

Sinh ngày:........................ Dân tộc:........................ Quốc tịch:.......................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................

Chúng tôi cam đoan thỏa thuận trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Chữ ký của người mẹ

 

Chữ ký của người cha

 

 

NHẬN XÉT ()