-->

Cách viết bản cam kết làm việc

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY……………

Tên tôi là:.........................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Bộ phận:..........................................................................................................

Được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo Công ty, sau khi đã đọc kỹ và hiểu rõ về nội dung đã ghi trong hợp đồng lao động, cũng như nội quy lao động, tôi đồng ý ký hợp đồng với Công ty.

Trong quá trình làm việc, tôi xin cam kết những điều sau đây:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao động của Công ty.

- Cộng tác với Công ty ít nhất 02 năm.

- ......................................................................................................................

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin chịu mọi phán quyết từ phía Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày… tháng… năm……..

 Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ()