-->

Cách viết bản cam kết nghỉ việc

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày… tháng… năm……

 

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

V/v: Không sử dụng thông tin của Công ty sau khi nghỉ việc

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………

- Căn cứ vào Đơn xin nghỉ việc ngày… tháng… năm…… đã được Giám đốc duyệt chấp thuận;

- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.

Tôi tên:............................................................................................................

Ngày sinh:.......................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Số CMND/CCCD:…………….. Ngày cấp:…………. Nơi cấp:.........................

Là nhân viên thuộc phòng ban:.........................................................................

Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cam kết nêu trên.

 Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ()