-->

Cách viết bản cam kết nhận tiền

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày… tháng… năm…….

 

CAM KẾT NHẬN TIỀN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân…………..

- Căn cứ Quyết định số…./QĐ-UBND về ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất của một số khu vực, để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn…………………………..;

- Căn cứ Biên bản nhận tiền ngày…/…/………

Họ và tên:........................................................... Ngày sinh:............................

CMND số:……………….. Ngày cấp:................. Nơi cấp:...............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Nơi ở hiện tại:..................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:........................................................................................

Tôi xin cam kết về việc nhận tiền của mình như sau:

Gia đình tôi thuộc diện có đất bị thu hồi theo Quyết định số…../QĐ-UBND và được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Ngày…/…/…….., tôi đã nhận được đầy đủ số tiền bồi thường của UBND……….là…………………….VNĐ (Số tiền bằng chữ:………………………………………).

Tôi cam kết về sự việc đã nhận số tiền nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT ()