-->

Cách viết bản cam kết nộp thuế

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày… tháng… năm…….

CAM KẾT NỘP THUẾ

Kính gửi: - Chi cục Thuế quận/huyện………..

- Căn cứ Luật quản lý thuế 2019;

- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Họ và tên:........................................................... Ngày sinh:............................

Mã số thuế:......................................................................................................

Số CMND/CCCD:………….. Ngày cấp:……….. Nơi cấp:...............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................

Nơi ở hiện tại:..................................................................................................

Tôi cam kết nội dung sau đây:

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trước đó, tôi vẫn chấp hành thực hiện nộp thuế đúng thời hạn quy định tại cơ quan thuế. Tuy nhiên, vì một vài lý do cá nhân……………………………………..nên đợt này tôi không thể nộp thuế đúng hạn.

Vậy, tôi cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ trước ngày…/…/……….. Nếu tôi không thực hiện như đã cam kết hoặc không thực hiện đúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ()