-->

Cách viết bản cam kết vay tiền

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày… tháng… năm…….

CAM KẾT VAY TIỀN

Kính gửi: - Ông/bà:………………….

Căn cứ………………………………………..;

Họ và tên:........................................................... Ngày sinh:............................

Trụ sở làm việc:................................................................................................

Tôi xin cam kết với Ông/bà:………………………. về việc như sau:

Ngày…/…/…….., tôi có đến nhà Ông/bà:………………..tại địa chỉ:.................

…………………………vay số tiền là:…………………..VNĐ (Số tiền bằng chữ:……………………………………..) để sử dụng cho lý do cá nhân và đã được Ông/bà:………………………..cho vay đầy đủ số tiền nêu trên. Đồng thời, tôi sẽ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của bên vay như trả lãi suất và gốc đúng thời hạn như các bên đã thỏa thuận trên giấy tờ vay ngày........................................................................................

Tôi xin cam kết về nội dung vay tiền nêu trên. Nếu trình bày sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ()